Partnerzy

Warschau poln o c

190712021139jjep

logo-ekos

Konkurs wspierają

 

maxpress 150x180 

00001

Miesięcznik "Środowisko"

logo sozo-niebieskie

 ine logo small

    chronmyklimat

 

PIGO

 abc srodowisko RGB

 

LOGO gramwzielone 420x83

 

LogoZNR

 

logo BiE 2013

 

reo logo

ekologiczni brand

 

 Logo energia-pl

 

 logo-ziemia-i-my-zielone-biale-tlo

energia-dla-klimatu

  eo

 

ZW logo RGB podstawowe z pl kolor

 

pzs logo kolor v01

 

ekologia.pl13 250x88

 

srodowisko

SEO Logo

 

 LOGO ARKA JPG 137x63

 

 

Regulamin

Regulamin Konkursu
„Dziennikarze dla Klimatu - miasto innowacji” edycja 2019-20

Rozdział I Informacje ogólne

Organizatorem konkursu jest Klub Publicystów Ochrony Środowiska EKOS przy ZG Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich (www.ekos.org.pl). Partnerami konkursu są: Ambasada Republiki Federalnej Niemiec w Polsce oraz Deutsche Bundesstiftung Umwelt (Niemiecka Fundacja Federalna Środowisko). Realizatorem technicznym jest podmiot wskazany wspólnie przez Organizatora i Partnera konkursu.W ramach konkursu „Dziennikarze dla klimatu” została wprowadzona kategoria konkursowa: „Miasto Innowacji” skierowana do wszystkich autorów publikacji spełniających warunki określone w rozdziale II ust. 2. Niniejszego regulaminu.

 1. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Procedurę konkursową prowadzi komisja zgodnie z niniejszym regulaminem.

Rozdział II. Cel konkursu

 1. Podstawowym celem konkursu jest zachęcenie dziennikarzy do popularyzowania wiedzy na temat nowych wyzwań jakie stoją przed współczesnymi miastami wobec  postępujących zmian klimatu ze szczególnym uwzględnieniem roli  innowacji, nowych technologii i rozwiązań, które uczynią środowisko miejskie bardziej ekologiczne i przyjazne dla mieszkańców.  
  1. Podnoszenia świadomości społecznej na temat zagrożeń klimatycznych oraz przedstawienie przykładów jak możemy temu zjawisku przeciwdziałać. 
  2. Popularyzacja  idei rozwoju miasta zrównoważonego 
  3. Przedstawianie pozytywnych przykładów redukcji emisji gazów cieplarnianych (lepsze technologie oraz zmiana stylu życia mogą ograniczyć ilość energii zużywanej przez nas na transport, ogrzewanie, chłodzenie, oświetlanie, używanie urządzeń napędzanych energią elektryczną, produkcję przemysłową, itd.).
  4. Zachęcanie włodarzy miast, samorządów i społeczności lokalnej do współpracy w podejmowaniu wysiłku na rzecz ograniczania szkodliwych emisji.
 2. Podstawowym celem kategorii „Miasto Innowacji” jest promocja miast otwartych na innowacje na rozwijanie technologii z dziedziny energetyki, transportu oraz informatyki i telekomunikacji ,które poprawią funkcjonowanie infrastruktury miejskiej i niosą korzyści dla gospodarki i jak obywateli. 
  1. Podnoszenia świadomości społecznej, przekazywanie wiedzy o tym, że zmiany klimatu wywołane zanieczyszczeniem środowiska, kurczące się zasoby naturalne i urbanizacja – wymagają nowych rozwiązań. Poprawienie efektywności energetycznej, redukcja niskiej emisji  to szansa na czyste powietrze w polskich miastach. Wykorzystując innowacyjne technologie i pomysły można oszczędzać energię obniżając  zarówno koszty dla miasta i chronić środowisko naturalne. 
  2. Przedstawianie pozytywnych przykładów: np. przebudowa lub budowa nowych ciepłowni, w których wykorzystywane są odnawialne źródła energii – budowa elektrociepłowni opalnej biomasą. Zakładanie spółdzielni energetycznych.  Sięganie po doświadczenia innych krajów, w których np. zamiast samochodów prywatnych proponuje się środki masowej komunikacji znacznie obniżając poziom emisji spalin..      Na dachach budynków w centrach miast  montuje się panele fotowoltaiczne (np. dworzec kolejowy Hauptbahnhof) co sprzyja redukcji emisji gazów cieplarnianych, Przykłady miast w których w gęstej zabudowie powstają punktowe obszary zieleni,  parki, ogrody deszczowe zwiększając odporność miasta na zmiany klimatu. Udział obywateli i przedsiębiorstw w rozwijaniu infrastruktury zielonej.
  3. Zachęcania społeczeństwa do podejmowania wysiłku na rzecz angażowania się w projekty, których celem jest  łagodzenia skutków ekstremalnych zjawisk pogodowych z którymi coraz częściej borykają się zarówno duże metropolie jak i małe gminy..

Rozdział III. Uczestnicy konkursu

 1. Konkurs obejmuje publikacje w polskiej prasie, radiu, telewizji i internecie.
 2. Zgodnie art. 7. ust 2 pkt 5 ustawy – Prawo prasowe z 26 stycznia 1984 r. dziennikarzem jest osoba zajmująca się redagowaniem, tworzeniem lub przygotowywaniem materiałów prasowych, pozostająca w stosunku pracy z redakcją albo zajmująca się taką działalnością na rzecz i z upoważnienia redakcji.
 3. W przypadku prac opublikowanych drukiem Konkurs adresowany jest do tych prac, które ukazały się w gazetach lub czasopismach. Decyduje o tym fakt posiadania przez nie numeru ISSN. Publikacje książkowe i broszurowe oznaczone numerem ISBN nie mogą brać udziału w niniejszym Konkursie.

Rozdział IV. Zgłoszenie

 1. Prace, o których mowa w rozdziale III ust. 1., mogą być zgłaszane do konkursu przez:
  1. Autorów opublikowanych materiałów.
  2. Redakcje.
  3. Stowarzyszenia dziennikarskie.
  4. Władze uczelni.
  5. Organizatorów konkursu "Dziennikarze dla klimatu".
 2. Zgłaszający, o których mowa w pkt. 1 nie będąc autorem utworu mogą zgłosić utwór do konkursu za zgodą autora, o ile spełnione zostaną wszystkie warunki konkursu. (W przypadku przyznania nagrody za materiał o autorstwie zbiorowym, jej wypłata następuje po złożeniu przez autorów oświadczenia na piśmie, wskazującego ich wkład twórczy, wyrażony w formie procentowej).
 3. Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać:
  1. Formularz zgłoszenia uczestnictwa w konkursie, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, który jest dostępny w formie elektronicznej na stronie internetowej www.dziennikarzedlaklimatu.pl w zakładce "Do pobrania".
  2. Utwory wraz ze zgłoszeniem należy przesyłać za pośrednictwem witryny www.dziennikarzedlaklimatu.pl (w zakładce „Zgłoszenie do konkursu” w formie:
  3. W przypadku artykułów prasowych – treść artykułu w wersji elektronicznej w formacie .pdf (preferowany plik zawierający obraz strony/stron gazetowej) ewentualnie tekstowym .doc lub .docx lub .rtf.W przypadku audycji radiowych – wersję elektroniczną w formacie .mp3.
  4. W przypadku audycji telewizyjnych – wersję elektroniczną w formacie .mp4;. W przypadku publikacji internetowej – obraz publikacji jako widok strony internetowej w formacie elektronicznym .pdf.
  5. W przypadku zgłaszania audycji radiowych lub telewizyjnych tak należy dobrać rozdzielczość (próbkowanie) i kompresję, aby maksymalna wielkość pliku nie przekraczała 10 MB. W przypadku, gdy nie jest to możliwe, prosimy o kontakt z organizatorami za pośrednictwem e-maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  6. Do utworu należy dołączyć skan podpisanego zgłoszenia.
 1. Zgłoszenie oraz prace należy przekazać organizatorom do 31 października 2020 r. (liczy się data wpłynięcia pracy i zgłoszenia do organizatora).
 2. Organizator konkursu dokona oceny formalnej zgłoszeń.
 3. Organizatorzy nie są zobowiązani do zwrotu nadesłanych materiałów
 4. Zgłoszenia do konkursu nie będą rozpatrywane w przypadku:
 1. Zgłoszenia po terminie.
 2. Wycofania wniosku przez zgłaszającego.
 3. Braków formalnych.
 1. Regulamin konkursu dostępny będzie na stronie internetowej: wwww.dziennikarzedlaklimatu.pl. Z chwilą dokonania zgłoszenia, kandydat wskazany w dokumentacji zgłoszeniowej staje się uczestnikiem konkursu i akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.
 2. Uczestnicy oraz podmioty dokonujące zgłoszenia kandydatów do konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) przez Organizatora w celach prowadzenia spraw związanych z przyznawaniem nagrody.

Rozdział V. Warunki konkursu

 1. Uczestnikami konkursu nie mogą być osoby zatrudnione lub współpracujące z organizatorem konkursu, członkowie ich rodzin.
 2. Do konkursu mogą być zgłoszone wyłącznie utwory, które zostały opublikowane w mediach lub wyemitowane na antenie zostały pomiędzy 1 listopada 2019 r. a 31 października 2020 r.
 3. Mogą być zgłaszane prace jedynie prace w języku polskim i opublikowane w dostępnych na polskim rynku mediach adresowanych do mieszkających na terenie Polski odbiorców.
 4. Do konkursu mogą zostać zgłoszone utwory będące pracą zbiorową.
 5. Zgłoszenia zbiorowe będą dopuszczane, pod warunkiem, że wszyscy członkowie zespołu zostaną wymienieni w formularzu zgłoszenia.

Rozdział VI. Nagrody

 1. I nagroda – statuetka i nagroda pieniężna równowartość 5 tys. euro.
 2. II nagroda – statuetka i nagroda pieniężna równowartość 2 tys. euro.
 3. III nagroda – statuetka i nagroda pieniężna równowartość 1 tys. euro.
 4. Nagroda specjalna w kategorii „Miasto Innowacji” – statuetka i nagroda pieniężna równowartość 2 tys. euro.
 5. Wysokość nagrody pieniężnej wymienionej w punkcie 1. Regulaminu nie może ulec zmianie i nie jest przewidziana możliwość nagrody ex equo.
 6. Jury może podjąć decyzję o zmianie wysokości nagród pieniężnych lub/i przyznanie nagród ex equo dla nagród określonych w punktach 2., 3. i 4. z zastrzeżeniem, że dla każdej z kategorii nagród statuetka jest tylko jedna.
 7. Organizatorzy zastrzegają prawo Jury do nie przyznania którejkolwiek z nagród.
 8. Kwoty nagród pieniężnych są kwotami brutto i podlegają opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nagrodzony otrzymuje nagrodę pieniężną pomniejszoną o zaliczkę podatku odprowadzoną do właściwego Urzędu Skarbowego.
 9. Nagrody pieniężne wypłacane są w złotych polskich przeliczone po kursie Banku Ochrony Środowiska SA w dniu przewalutowania.
 10. Jury ma prawo przyznania wyróżnień uhonorowanych dyplomem.
 11. Nagrody pieniężne zostaną przekazane przez organizatora konkursu na wskazane przez laureatów konta bankowe.

Rozdział VII. Komisja konkursowa

Komisja konkursowa zwana dalej komisją, oceniająca zgłoszone prace, zostanie powołana na miesiąc przed zakończeniem konkursu. Jej członkowie zostaną ogłoszeni z imienia i nazwiska na stronie internetowej www.dziennikarzedlaklimatu.pl.

 1. Pracami komisji kieruje przewodniczący.
 2. Uchwały komisji podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów członków obecnych na posiedzeniu.
 3. Każdemu z członków komisji przysługuje jeden głos. Głosowanie komisji może być poprzedzone dyskusją. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
 4. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna.

Rozdział VIII. Kryteria oceny

Komisja konkursowa dokona oceny nadesłanych utworów wg następujących kryteriów:

 1. Poziom zgodności z tematami i celami zapisanymi w regulaminie konkursu.
 2. Rzetelność, zwłaszcza przy oddzielaniu informacji od opinii i komentarzy – podkreślanie, co jest własną oceną, a co cytatem.
 3. Wiarygodność, udokumentowanie źródeł i weryfikacja podanych treści (informacje oparte na wiarygodnych i dokładnie sprawdzonych źródłach, oparcie materiału na wypowiedziach autorytetów)
 4. Walory edukacyjne, znaczenie materiału dla budowania świadomości społecznej w rozwiązywaniu problemów współczesnych aglomeracji poprzez promowanie innowacyjnych rozwiązań. Utwór powinien ukazywać korzyści ekologiczne, społeczne czy gospodarcze wykorzystania innowacji przeciwdziałających negatywnym skutkom zmian klimatu..
 5. Walory estetyczne, tzn. jakość stylu i języka, bądź narracji filmowej czy dźwiękowej, czytelność sformułowań, przystępność dla przeciętnego odbiorcy.
 6. Trafność i oryginalność w ujęciu tematu.

Rozdział IX. Ogłoszenie wyników

 1. Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w listopadzie 2019 roku.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu ogłoszenia wyników konkursu.
 3. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac zostaną powiadomieni (mailem lub pocztą) o rozstrzygnięciu podjętym przez komisję konkursową.
 4. Nazwiska laureatów konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowejwww.dziennikarzedlaklimatu.pl.
 5. Organizator powiadomi uczestników konkursu za pośrednictwem witryny www.dziennikarzedlaklimatu.pl o miejscu i terminie uroczystości wręczenia nagród z odpowiednim wyprzedzeniem.
 6. Każdy uczestnik konkursu ma prawo do otrzymania jednego dwuosobowego zaproszenia na Galę wręczenia nagród. Aby zaproszenie otrzymać należy skontaktować się mailowo z organizatorami: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Rozdział X. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje organizator.
 2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie oraz przerwania lub odwołania konkursu.
 3. Informacje o zmianach w regulaminie oraz o przerwaniu lub odwołaniu konkursu zostaną zamieszczone na stroniewww.dziennikarzedlaklimatu.pl
 4. Klub Publicystów Ochrony Środowiska EKOS jako organizator konkursu zapewnia, że dane osobowe osób fizycznych zgłaszających się do konkursu będą przetwarzane z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.) oraz, że dane te zbierane i przetwarzane będą tylko do celów związanych z organizacja konkursu.
 5. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przez autora zgłoszonego utworu przepisów ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) lub dóbr osobistych

Kontakt

Informacje kontaktowe:
 
Adres:
Krystyna Forowicz
ul. Miła 8 lok. 13
00-174 Warszawa
 
Telefon/fax: 22 750 30 31
               22 662 43 68
telefon kom.: 515 111 490
                501 608 400
                602 271 271
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Partnerzy